Stadgar

Stadgar för Strandhems fiberförening, bildad den 13 december 2015. Dessa stadgar är antagna den 13 december 2015

Allmänna bestämmelser

1 § Föreningens firma

Föreningens namn är Strandhems fiberförening

2 § Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

3 § Bolagsform

Strandhems fiberförening är en ideell förening. Föreningen är inte näringsdrivande. Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket för att erhålla organisationsnummer.

4 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att vara motpart,

dels till Malmö Stadsnät, som äger fibernätet, med vilken föreningen, alternativt medlemmen, tecknar nyttjandeavtal,

dels till företag som säljer fibernätstjänster och/eller är tjänsteleverantör av fibernätstjänster inom föreningens verksamhetsområde, med vilka fastighetsägarna/medlemmarna tecknar avtal.

Föreningen har inte något ekonomiskt ansvar vare sig gentemot fibernätleverantören (Malmö Stad) eller gentemot tjänsteleverantören.

5 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska – och eventuellt juridiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

6 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmötet/föreningsmötet, extra föreningsmötet och styrelsen.

7 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

8 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 december.

9 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till årsmötet. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

10 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

11 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

12 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslutet om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningen handlingar m.m. ska arkiveras.

13 § Kommunikation

All skriftlig kommunikation mellan medlem och förening och andra förtroendevalda i föreningen, ska ske via e-post. Detta gäller även kallelse till årsmöte/föreningsmöte och extra föreningsmöte

Föreningens medlemmar

14 § Medlemskap

Föreningen är öppen för fastighetsägare eller juridisk person inom det av Malmö Stad fastställda området Strandhem, Bunkeflostrand, som omfattas av avtal mellan föreningen och fibernätsägaren Malmö Stadsnät.

Fastighetsägare som omfattas av avtalet mellan föreningen och fibernätsägaren Malmö Stadsnät är den som är ansluten till fibernätet, antingen via vald tjänsteleverantör eller via föreningen (utan tjänsteleverantör).

Styrelsen ska godkänna medlemskapet.

Alla medlemmar ska föras in i en medlemsförteckning, vilken ska hållas uppdaterad genom styrelsens försorg.

15 § Medlemsåtagande

Medlem i fiberföreningen förbinder sig att erlägga nätavgift till Malmö Stadsnät, med vilket fiberföreningen har tecknat nyttjandeavtal/alternativt med vilket medlemmen tecknat separat nyttjandeavtal.

Medlem förbinder sig till medlemskap i föreningen från driftsättning av fiberinstallationen och 10 år framåt.

Nätavgiften erläggs i första hand via vald tjänsteleverantör. Om medlem väljer att inte längre använda sig av den av fiberföreningen valda tjänsteleverantörens tjänster, ska nätavgiften erläggas direkt till Malmö Stadsnät.

16 § Utträde

Medlem som till ny fastighetsägare vill överlåta sitt medlemskap i föreningen, ska senast 14 dagar efter köpebrevet undertecknande skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed, efter styrelsens bekräftelse, ha lämnat föreningen dag för begäran om utträde.

Medlem som inte längre omfattas av avtal enligt vad som framgår av §§ 14 och 15 ska snarast utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed, efter styrelsens bekräftelse, ha lämnat föreningen dag för begäran om utträde.

17 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annat än följande anledningar;

 • att denne försummat att betala av föreningen beslutade avgifter,
 • att ha motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
 • att uppenbarligen har skadat föreningens intressen.

Innan medlem utesluts kan styrelsen besluta att ge denne en varning. Sådan varning ska vara skriftlig.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Uteslutning kan beslutas utan föregående varning.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning kan överklagas till allmän domstol (tingsrätt).

18 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem;

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorganen
 • Ska till föreningsstyrelsen uppge korrekta uppgifter såsom personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning och e-postadress, samt omgående lämna meddelande om förändringar.
 • Ska erlägga fastställd medlemsavgift och andra av årsmötet fastställda avgifter.
 • Förbinder sig att betala nätavgiften enligt 15 § ovan.

Årsmöte och extra årsmöte

19 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna. Kallelse sker normalt endast via e-post, varför det är viktigt att den enskilde medlemmen tillhandahåller föreningsstyrelsen en korrekt e-postadress. Om medlem inte tillhandahållit korrekt e-postadress är det på medlemmens ansvar att denne inte nås av kallelse. Information om årsmötet kommer att publiceras på föreningens hemsida (www.standhemsfiber.se).

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

20 § Förslag på ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag som ska behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

21 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

En medlem per fastighet har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud eller fullmakt. Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

22 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

23 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 11 § första stycket och 12 § första stycket nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Personval avgörs dock genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

24 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

25 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Föredragning av;

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av verksamhetsplan kommande verksamhetsåret

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av;

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

b) två eller fyra ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) en till två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) en till två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) en till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;

12. Övriga frågor

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

26 § Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte skall den inom två veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 21 § och 22 §.

Valberedningen

27 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av en sammankallande och eventuellt en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när den sammankallande så bestämmer.

Valberedningen ha rätt att delta på styrelsemöte.

Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer

28 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn ha rätt att delta på styrelsemöte.

Föreningens räkenskaper ska i förekommande fall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och i förekommande fall räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

Styrelsen

29 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, i förekommande fall kassör.

Suppleant ha rätt att delta på styrelsemöte med yttrande och förslagsrätt, dock utan rösträtt.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

30 § Styrelsens åligganden

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens löpande angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att;

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet/extra föreningsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23 §,
 • förbereda årsmöte.
 • informera medlemmarna om styrelseledamöternas e-postadresser.

31 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger om året.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är eniga om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Vid avvikande mening ska denna avges senast innan mötet är avslutat. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.