Här kommer ritningen över hur fiberkabeln kommer att läggas på området och var man kommer att gå in på tomterna. Fibern kommer att installeras inom en meter i det hörn av huset som ligger mot den punkt där man går in på tomten. Observera att detta är en “skrivbordsprodukt”. Verkligheten kan innebära att man går in någon annanstans på tomten. Detta kommer man att diskutera med respektive fastighetsägare innan installationsarbetet påbörjas.

Ritningen finns här

Senaste nytt från Malmö Stad… Det kommer börja schaktas i norra delen av Bunkeflostrand med start den 25 september. De väntar på den övergripande tidplanen från Akea för att kunna ge mera info.
 
Det kan även vara så att man startar både norra och södra delen samtidigt, mer info att vänta efter startmöte de ska ha på onsdag nästa vecka.

Här kommer senaste infon från Ownit:

SOMMARSTATUS KRING FIBERINSTALLATIONEN

2016-07-29 14:40:28 av Dejan Levrin

Malmö Stads upphandling av entreprenör för fiberbyggnation är nu klar och de meddelar oss att installation i området (Bunkeflostrand – red. anm.) kommer att påbörjas under september månad. En kallelse till ett byggstartmöte kommer att ske i samband med detta, där får man som kund möjlighet att få svar på byggrelaterade frågor.

Som tidigare kommunicerat så kommer vi att öppna upp för anmälningar under en kort period (en vecka) innan installation sker i området. Om ni känner någon som missade att teckna avtal för fiber får ni gärna förmedla informationen vidare att de skall kontakta Ownit support för att lämna kontaktuppgifter (intresseanmälan).

Njut av sommaren så ser vi fram emot en fiberrik höst tillsammans med er, väl mött!

För att bli fiberansluten via Malmö Stadsnät ställs krav om att man måste tillhöra en fiberförening. För Strandhemsområdet är det Strandhems fiberförening som är ansvarig förening och nu är det dags att gå med i föreningen. Detta görs genom att fylla i ett medlemsformulär som sedan lämnas i fiberföreningens postlåda i posthuset, alternativt skickas in som pdf till fibertillstrandhem@gmail.com

Medlemsformuläret finns i posthuset alternativt går att ladda ner och skrivas ut från fiberföreningens Dropbox (här) eller under “Filer” i Facebook-gruppen “Fiber till Strandhem“.

En medlemsavgift på 50 kronor ska också sättas in på fiberföreningens bankgiro: 5128-8223

Nu är det snart stämma och då kan det kanske vara lämpligt med lite information om läget vad gäller fiberfrågan….

Efter snart ett års idogt arbete står vi nu inför ett avgörande i fiberfrågan. På tisdag är det dags för samfällighetens årsstämma och en punkt som finns med på dagordningen är anslutningen av Strandhem till Malmö stadsnät. Nu är det upp till er som bor här på Strandhem att säga vad ni tycker.

Vi i fiberföreningen och styrelsen för samfälligheten hade hoppats att det skulle finnas en överenskommelse oss emellan redan innan stämman men det gör det tyvärr inte. Vi i fiberföreningen fick ett förslag på avtal kvällen innan kallelsen till årsstämman skulle gå i tryck och det fanns inte en chans för oss att inom föreningen diskutera avtalet under rimliga förutsättningar. Långt mindre fanns det möjlighet att föra en diskussion mellan fiberföreningen och samfällighetens styrelse.

Vår ståndpunkt i fiberföreningen är att det är samfälligheten som inte bara ska skriva på avtal med Malmö stad om grävning för fiber på Strandhem utan också att samfälligheten ska ta det ansvar som finns i detta avtal som rör markägaren. Inget ansvar – vare sig ekonomiskt eller praktiskt – ska läggas ut på fiberföreningen. Dels finns det inte utrymme för detta i fiberföreningens stadgar att ta på sig ett sådant ansvar och det är inte heller syftet med föreningen, dels är det inte så modellen med Malmö stadsnät ser ut. Denna ståndpunkt har vi informerat styrelsen om vid ett antal tillfällen – ändå vill de fortsatt att fiberföreningen ska ta detta ansvar.

Styrelsen hävdar att det inte finns utrymme i samfällighetens ändamål, dvs. i anläggningsbeslutet som styr samfällighetens verksamhet, att ta detta ansvar. Man skriver i kallelsen till årsstämman bland annat att ”Tillhandahållande av fibernät för dataöverföring och sådana tjänster som kan förmedlas via sådan inte innefattas i det ändamål för vilket Strandhems Samfällighet bildades”.

Detta har styrelsen kommit med som argument under hela denna process. Men det hela är ett missförstånd. Samfälligheten ska INTE tillhandahålla vare sig fiber eller tjänster som kan förmedlas via sådan.

Missförståndet går igen även i formuleringen i dagordningen som kan vara något missvisande. Där skriver man ”Angående anslutning av Strandhem till Malmö stadsnät”. Strandhem (så som samfällighet) ska INTE anslutas till Malmö stadsnät. Det är ett antal, förvisso ett stort sådant, fastighetsägare som råkar bo på Strandhem som ska ansluta sig till Malmö stadsnät. Och för att Malmö stadsnät ska kunna tillhandahålla fiber till dessa fastighetsägare vill Malmö stadsnät få markägarens – dvs. samfällighetens – tillstånd att gräva på området. INGET ANNAT!

Samfälligheten ska inte äga något fibernät, samfälligheten ska inte förvalta något fibernät, samfälligheten ska inte förmedla några internettjänster, eller andra tjänster via fiberkabel. Samfälligheten ska helt enkelt inte ha något med fiber att göra överhuvudtaget! (Förutom att styrelsen förstås vill ha fiber till så väl styrelsehuset som till pumphuset)

Styrelsen oroar också sig för eventuella kostnader i samband med grävningsarbetet. De ska under de senaste dagarna dock ha blivit informerad av chefen för Malmö stadsnät att det inte kommer att uppstå några kostnader för markägaren i detta genom grävavtalet. Dessa kostnader ligger redan i den anslutningsavgift varje fastighetsägare som anslutet sig till lösningen kommer att betala. Den som inte ska ha fiber kommer inte heller att behöva betala något!
Ovannämnda chef för Malmö stadsnät medger visserligen att det finns risk för sättningar i marken efter grävningen – vilket styrelsen också oroat sig för – och därför kommer Malmö stad att ansvara för eventuella sättningar i ett till två år efter grävningsarbete. (Exakt hur lång tid har man inte beslutat sig för ännu). Detta kommer att skrivas in i avtalet med samfälligheten.

Med anledning av ovanstående råder därför vi i fiberföreningen alla som är för att det grävs ner ett fibernät på Strandhem att rösta på den motion som Ralph Andersson, Annika Stroger, Tom Ahasverussen och Ewa Wressmark lämnat in.

Röstar stämman på styrelsens förslag kan vi vänta oss ytterligare förhandlingar mellan fiberföreningen och styrelsen innan det finns någon överenskommelse – och med tanke på att vi har mycket olika syn på det här gällande ekonomiskt och praktiskt ansvar – finns det risk att en sådan uppgörelse kan dröja och kanske t o m aldrig komma till stånd. Detta kommer att drabba såväl de fastighetsägare som redan nu vill ansluta sig till fiber, men även dem som i framtiden kommer att vilja välja en sådan lösning. Finns ingen fiberkabel nedgrävd på området så kan man inte heller välja någon fiberlösning.

Det vi i fiberföreningen dock är redo att göra för att underlätta styrelsens åtagande är att arbeta med det praktiska i samband med grävningen i mesta möjliga mån, vilket vi också tydligt framfört till styrelsen vid ett flertal möten. Till detta kommer vi också att behöva frivilliga från er som bor på Strandhem och som vill ha fiber. Så anmäl gärna ert intresse för detta redan nu. I nuläget görs detta enklast med ett PM till Ralph Andersson på Facebook eller med ett mail till fibertillstrandhem@gmail.com.

Vi tackar för er uppmärksamhet och hoppas så många som möjligt av er kommer till stämman och lägger er röst på det alternativ ni tycker är bäst.

Vänliga hälsningar

Strandhems Fiberförening

Säkert många som kan tycka det vore på sin plats med lite info om fiberarbetet – så här kommer lite sådant.

För dem av er som missat det så bildades Strandhems Fiberförening (fiberföreningen) i mitten av december. Styrelsen består av mig Ralph Andersson som ordförande, övriga är Tom Ahasverussen, Annika Stroger, Ewa Wressmark och Anders Eklöf. Föreningen är ideell allt enligt Malmö Stadsnäst upplägg med den lösning vi nu jobbar med. Vi har också startat den här hemsidan där ni finner föreningens stadgar och där medlemmar också kommer att ha tillgång till protokoll från styrelsens sammanträden. Och naturligtvis även få nyheter kring utvecklingen av fiberarbetet.

Den andra stor nyheten vi har att förmedla, och en god sådan, är att styrelsen för Strandhems samfällighet (styrelsen) efter samtal med chefen för Malmö Stadsnät nu förstår att det är dem Malmö Stadsnät skriver avtal med om grävningen etc. på Strandhems mark. Tidigare har styrelsen insisterat att det är fiberföreningen som ska skriva avtal med Malmö Stadsnät.

En av anledningarna har varit att styrelsen anser att det är fiberföreningen som bör bära ansvaret för eventuella problem förknippade med fibernätet i framtiden. Exempelvis om det blir sättningar i marken som beror på grävarbetet. Ett sådant avtal mellan fiberföreningen och Malmö Stadsnät kan alltså inte skrivas.

För att kringgå detta kräver nu istället styrelsen att det skrivs ett separat avtal mellan samfälligheten och fiberföreningen gällande bland annat detta ansvar.

Detta är dock inte ett avtal fiberföreningen vare sig har för avsikt eller kan skriva på.

• För det första är fiberföreningen en ideell förening helt utan ekonomisk ansvar för någon del av fiberlösningen. Detta är helt enligt Malmö Stadsnäts modell. Fiberföreningen kommer endast ha en mycket blygsam ekonomi som kommer att täcka sådant som porto etc. som kan komma att krävas för att ha kontakt med medlemmarna.

• För det andra anser vi att då så gott som 60 procent skrivit på för aktuella fiberlösning anser vi att grävningsarbetet ligger i en majoritet av Strandhemsbornas intresse och att något ansvar därför inte kan läggas ut som särintresse. Det är styrelsen uppgift att arbeta för samfällighetens medlemmar och den nu diskuterade fiberlösningen gynnar hela Strandhem, vare sig man har för avsikt att koppla in sig på nätet nu eller om man avvaktar. Med 60 procent anslutna sparar den nuvarande fiberlösningen cirka tre miljoner till hela området jämfört med privata lösningar.

Vi har ännu inte hunnit diskutera denna fråga med styrelsen men det står på agendan och vi har goda förhoppningar om att komma fram till en lösning som passar alla parter. Dock, för att säkerställa att vår syn på saken kan bli en punkt vid kommande årsstämma så skrev vi som arbetar med fiberföreningen en motion i ämnet. Denna motion kan dock dras tillbaka om i fall vi kommer fram till en fungerande lösning med styrelsen. Något som vi har goda förhoppningar om att göra.

Till sist vill vi också påminna om att det kommer vara obligatoriskt med medlemskap i fiberföreningen för att alla ni som skrivit på för nuvarande fiberlösning genom Ownit. Mer info om detta kommer i sinom tid.

Och sist men inte minst – ni som ännu inte anmält er till fiber. Sista anmälningsdag är 29 februari. Mer om detta på Ownits hemsida: https://villafiber.ownit.se/bunkeflostrand

Bästa hälsningar

Fiberföreningen

Här kommer en kort summering av anslutningsnivåerna inom respektive delområde enligt Ownits hemsida.

Område Nordväst/Nordöst
76 % anslutna – Prisnivån motsvarande 5 995 kr uppnådd.

Område Båtsmansgränd
75 % anslutna – Prisnivån motsvarande 5 995 kr uppnådd.

Område Strandhem
50+ % anslutna – Prisnivån motsvarande 5 995 kr.