Nu är det snart stämma och då kan det kanske vara lämpligt med lite information om läget vad gäller fiberfrågan….

Efter snart ett års idogt arbete står vi nu inför ett avgörande i fiberfrågan. På tisdag är det dags för samfällighetens årsstämma och en punkt som finns med på dagordningen är anslutningen av Strandhem till Malmö stadsnät. Nu är det upp till er som bor här på Strandhem att säga vad ni tycker.

Vi i fiberföreningen och styrelsen för samfälligheten hade hoppats att det skulle finnas en överenskommelse oss emellan redan innan stämman men det gör det tyvärr inte. Vi i fiberföreningen fick ett förslag på avtal kvällen innan kallelsen till årsstämman skulle gå i tryck och det fanns inte en chans för oss att inom föreningen diskutera avtalet under rimliga förutsättningar. Långt mindre fanns det möjlighet att föra en diskussion mellan fiberföreningen och samfällighetens styrelse.

Vår ståndpunkt i fiberföreningen är att det är samfälligheten som inte bara ska skriva på avtal med Malmö stad om grävning för fiber på Strandhem utan också att samfälligheten ska ta det ansvar som finns i detta avtal som rör markägaren. Inget ansvar – vare sig ekonomiskt eller praktiskt – ska läggas ut på fiberföreningen. Dels finns det inte utrymme för detta i fiberföreningens stadgar att ta på sig ett sådant ansvar och det är inte heller syftet med föreningen, dels är det inte så modellen med Malmö stadsnät ser ut. Denna ståndpunkt har vi informerat styrelsen om vid ett antal tillfällen – ändå vill de fortsatt att fiberföreningen ska ta detta ansvar.

Styrelsen hävdar att det inte finns utrymme i samfällighetens ändamål, dvs. i anläggningsbeslutet som styr samfällighetens verksamhet, att ta detta ansvar. Man skriver i kallelsen till årsstämman bland annat att ”Tillhandahållande av fibernät för dataöverföring och sådana tjänster som kan förmedlas via sådan inte innefattas i det ändamål för vilket Strandhems Samfällighet bildades”.

Detta har styrelsen kommit med som argument under hela denna process. Men det hela är ett missförstånd. Samfälligheten ska INTE tillhandahålla vare sig fiber eller tjänster som kan förmedlas via sådan.

Missförståndet går igen även i formuleringen i dagordningen som kan vara något missvisande. Där skriver man ”Angående anslutning av Strandhem till Malmö stadsnät”. Strandhem (så som samfällighet) ska INTE anslutas till Malmö stadsnät. Det är ett antal, förvisso ett stort sådant, fastighetsägare som råkar bo på Strandhem som ska ansluta sig till Malmö stadsnät. Och för att Malmö stadsnät ska kunna tillhandahålla fiber till dessa fastighetsägare vill Malmö stadsnät få markägarens – dvs. samfällighetens – tillstånd att gräva på området. INGET ANNAT!

Samfälligheten ska inte äga något fibernät, samfälligheten ska inte förvalta något fibernät, samfälligheten ska inte förmedla några internettjänster, eller andra tjänster via fiberkabel. Samfälligheten ska helt enkelt inte ha något med fiber att göra överhuvudtaget! (Förutom att styrelsen förstås vill ha fiber till så väl styrelsehuset som till pumphuset)

Styrelsen oroar också sig för eventuella kostnader i samband med grävningsarbetet. De ska under de senaste dagarna dock ha blivit informerad av chefen för Malmö stadsnät att det inte kommer att uppstå några kostnader för markägaren i detta genom grävavtalet. Dessa kostnader ligger redan i den anslutningsavgift varje fastighetsägare som anslutet sig till lösningen kommer att betala. Den som inte ska ha fiber kommer inte heller att behöva betala något!
Ovannämnda chef för Malmö stadsnät medger visserligen att det finns risk för sättningar i marken efter grävningen – vilket styrelsen också oroat sig för – och därför kommer Malmö stad att ansvara för eventuella sättningar i ett till två år efter grävningsarbete. (Exakt hur lång tid har man inte beslutat sig för ännu). Detta kommer att skrivas in i avtalet med samfälligheten.

Med anledning av ovanstående råder därför vi i fiberföreningen alla som är för att det grävs ner ett fibernät på Strandhem att rösta på den motion som Ralph Andersson, Annika Stroger, Tom Ahasverussen och Ewa Wressmark lämnat in.

Röstar stämman på styrelsens förslag kan vi vänta oss ytterligare förhandlingar mellan fiberföreningen och styrelsen innan det finns någon överenskommelse – och med tanke på att vi har mycket olika syn på det här gällande ekonomiskt och praktiskt ansvar – finns det risk att en sådan uppgörelse kan dröja och kanske t o m aldrig komma till stånd. Detta kommer att drabba såväl de fastighetsägare som redan nu vill ansluta sig till fiber, men även dem som i framtiden kommer att vilja välja en sådan lösning. Finns ingen fiberkabel nedgrävd på området så kan man inte heller välja någon fiberlösning.

Det vi i fiberföreningen dock är redo att göra för att underlätta styrelsens åtagande är att arbeta med det praktiska i samband med grävningen i mesta möjliga mån, vilket vi också tydligt framfört till styrelsen vid ett flertal möten. Till detta kommer vi också att behöva frivilliga från er som bor på Strandhem och som vill ha fiber. Så anmäl gärna ert intresse för detta redan nu. I nuläget görs detta enklast med ett PM till Ralph Andersson på Facebook eller med ett mail till fibertillstrandhem@gmail.com.

Vi tackar för er uppmärksamhet och hoppas så många som möjligt av er kommer till stämman och lägger er röst på det alternativ ni tycker är bäst.

Vänliga hälsningar

Strandhems Fiberförening